Stundentaktung

 Sekundarstufe I
(Klassen 5-9)
 Sekundarstufe II
(EF-Q2)
1. Stunde 08.00 – 08.45 Uhr  08.00 – 08.45 Uhr
2. Stunde 08.50 – 09.35 Uhr  08.50 – 09.35 Uhr
Pause 09.35 – 09.55 Uhr  09.35 – 09.55 Uhr
3. Stunde 09.55 – 10.40 Uhr  09.55 – 10.40 Uhr
4. Stunde 10.45 – 11.30 Uhr  10.45 – 11.30 Uhr
Pause 11.30 – 11.45 Uhr  11.30 – 11.45 Uhr
5. Stunde 11.45 – 12.30 Uhr  11.45 – 12.30 Uhr
6. Stunde 12.35 – 13.20 Uhr  12.35 – 13.20 Uhr
7. Stunde 13.30 – 14.15 Uhr  13.30 – 14.15 Uhr
8. Stunde 14.15 – 15.00 Uhr 14.30 – 15.15 Uhr
9. Stunde 15.00 – 15.45 Uhr  15.15 – 16.00 Uhr